F046 Poppy with light shining through

F046 Poppy with light shining through - Still Life